Muscle Totaal

Skip to Main Content »

Search Site
Welkom op de website van Muscle Totaal!

Category Navigation:

You're currently on:

gezin

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief
 

Adres:
Muscle Totaal V.O.F....

Run 3124

5503 LH


Veldhoven

Tel. 040-8443377

(Bij geen gehoor 06 21500602)

 

KvK 17193540
Btw. Nr. NL 816113257B01

Banknummer : NL92INGB 0005018114 t.n.v. MuscleTotaal VOF Veldhoven

BIC Code INGBNL2A

 

E-mail:
info@muscletotaal.nl

Privacy Policy

Muscletotaal.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij willen het winkelen bij Muscletotaal.nl zo persoonlijk mogelijk maken, waarbij wij gebruik maken van uw persoonlijke gegevens.

Uw persoonlijke gegevens
We zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. In het overzicht hieronder kunt u zien waar we uw gegevens voor nodig hebben:

 • Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren.
 • Informatie over uw aankopen stelt ons in staat om de site te personaliseren en om aanbevelingen te doen.
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Wij zullen, indien gewenst door aanmelding bij onze nieuwsbrief, uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van siteverbeteringen, speciale aanbiedingen en acties. Als u hier geen prijs meer op stelt, kunt u bij elke nieuwsbrief altijd aangeven deze niet langer te willen ontvangen.

Indien u inzage wenst in de door ons over u opgeslagen gegevens, kunt u contact met ons opnemen.

Levertijden
Hoe lang duurt het voor u uw bestelling thuis heeft?
De normale gang van zaken bij Muscletotaal (waar wel eens van wordt afgeweken) is als volgt.
Wij hebben alle supplementen, boeken, DVD’s en een deel van de kleding op voorraad. Als uw betaling binnen is, versturen wij de dezelfde of de eerstvolgende dag.

Kleding die we niet op voorraad hebben, bestellen wij elke maandagochtend en krijgen wij woensdag of donderdag binnen. Als de betaling in orde is versturen we dan de eerstkomende vdag

Als iets is uitverkocht wordt u dat meedegedeeld via mail of post.

Algemene voorwaarden
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 2. overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
 3. communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;
 4. bedrijf: het bedrijf of, indien zulks van toepassing is, het onderdeel van het bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop op afstand.
 5. consument: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 6. aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals het bedrijf die in haar catalogus, magazine, folders of anderszins aan de consument doet;
 7. prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;
 8. zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
 9. duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Artikel 2 - Identiteit

Het bedrijf vermeldt tijdig voor de totstandkoming van de overeenkomst zijn statutaire naam en zijn feitelijke adres, waarbij niet volstaan kan worden met het aangeven van een postbusnummer.

Artikel 3 - Algemene voorwaarden

 1. Tijdig, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, dient de tekst van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden te worden verstrekt. Indien dit niet nodig dan wel redelijkerwijs niet mogelijk is, zal een verwijzing naar kosteloos toe te zenden of eerder of online ter beschikking gestelde algemene voorwaarden plaatsvinden.
 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen bedrijf en consument, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt.
 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
 2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities.

Artikel 5 - Zichttermijn

 1. Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.
 2. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt.
 3. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
 4. De consument kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door het bedrijf bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.

Artikel 6 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.
 3. Het staat het bedrijf vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen koop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe te kennen.
 4. Het bedrijf treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
 5. Het bedrijf kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Het bedrijf is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Weigering louter en alleen wegens adres of woonplaats of omdat de consument behoort tot enige maatschappelijke groepering of bevolkingsgroep is niet toegestaan. Hierbij geldt, dat de vaste woon- of verblijfplaats eenduidig kan worden vastgesteld.
 6. Tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst zal het bedrijf de in artikel 4, leden 2, 3 en 4, bedoelde informatie aan de consument ter beschikking stellen.
 7. Het bedrijf zal tevens - uiterlijk bij de uitvoering van de overeenkomst - aan de consument de volgende informatie verstrekken:
  a) schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken;
  b) het geografische adres van de vestiging van het bedrijf waar de consument met klachten terecht kan;
  c) de informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties.

Artikel 7 - De prijs

 1. Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.
 2. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij:
  a) de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of
  b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 8 - Conformiteit

Het bedrijf staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 9 - Garantie

 1. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
 2. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Artikel 10 - De bestelling

 1. Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen het bedrijf en de consument anders is overeengekomen.
 2. Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de consument naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument is toe te rekenen.
 3. In geval van een kennelijke vergissing zal de consument het bedrijf hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de consument de goederen en bescheiden ter beschikking van het bedrijf houden. De consument zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.

Artikel 11 - De uitvoering van de bestelling

 1. Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
 4. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal het bedrijf zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan de zichttermijn niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van het bedrijf.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij het bedrijf, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Betaling

 1. De consument verplicht zich de koopprijs te voldoen met een van de betalingsmogelijkheden die op de website worden aangeboden.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan het bedrijf te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft het bedrijf behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 4. Indien een rembourszending om wat voor reden ook niet in ontvangst wordt genomen, dan wordt deze na een periode van 3 weken aan het bedrijf geretourneerd (Belgie na 10 werkdagen). Het bedrijf heeft dan het recht om de consument rente- administratie- en verpakkingskosten alsmede de volledige kosten van verzending en retourzending in rekening te brengen.

Artikel 13 - Wijziging van de voorwaarden

 1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
 

Mijn winkelwagen

U hebt niets in uw winkelwagen.

Muscle Totaal winkel Veldhoven


Bezoek ook onze winkel in Veldhoven! Professioneel advies over voeding, training en supplementen! Van de hoofdredacteur van Muscle & Fitness en Flex en schrijver van vele artikelen over voeding en training!  

In verband met SAP Weekend is de winkel op zaterdag 9 december geopend van 10:00-14:00. Ter compensatie is de winkel ook open op zondag 10 december van 10:00-14:00 uur Ons eigen merk is uiteraard ook te kop op de SAP met een speciale 20% expo korting!!

Maandag 10:00-14:00 
Dinsdag 10:00-18:00
Woensdag 10:00-18:00
Donderdag 10:00-18:00
Vrijdag 10:00-20:00
Zaterdag 10:00-17:00
Zondag gesloten

Muscle Totaal V.O.F.
Run 3124
5503 LH Veldhoven

Tel: 040 8443377

Op de hoogte blijven?